Regulamin plytki-lazienki.pl
Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLYTKI-LAZIENKI.PL WAŻNY DO 31.12.2022 r. dostępny do pobrania: POBIERZ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLYTKI-LAZIENKI.PL WAŻNY OD 01.01.2023 r.:

 

Spis treści:

 • 1 Definicje
 • 2 Postanowienia ogólne
 • 3 Konto Klienta
 • 4 Zamówienia
 • 5 Płatność i cena
 • 6 Dostawa
 • 7 Odstąpienie od umowy
 • 8 Reklamacje
 • 9 Ochrona Danych Osobowych
 • 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 • 11 Postanowienia końcowe

 

 • 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

- Sklep / Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://plytki-lazienki.pl;

- Sprzedawca Sprzedawca – Plytki-lazienki.pl Sp. z o.o., ul. Złotowska 62, 77-430 Krajenka, NIP: 7671720481, KRS: 0001009559, REGON: 524000193, adres elektroniczny: sklep@plytki-lazienki.pl;, numer telefonu: 67 263 21 71,

- Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,

- Zarejestrowany Klient – Klient korzystający ze Sklepu internetowego, który dokonał Rejestracji i założył Konto klienta,

- Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu internetowego, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta klienta;

- Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, określony przez Klienta podczas Rejestracji  w  Sklepie  internetowym,  umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący jego zabezpieczeniu;

- Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także uzyskaniu przez Klienta informacji o historii Zamówień;

- Konsument – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

- Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą Produkty w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.

- Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.

- Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.

- Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.

- Koszyk - usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;

- Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

- Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego;

- Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;

- RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

- Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu na rzecz jego Klientów. Operatorami płatności w Sklepie internetowym są dostawcy następujących usług płatności online:

1) PayU - PayU S.A., ul. Grunwaldzka 188, 60-166 Poznań;

2) PayPal - PayPal (Europe) S.Ã r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg;

3) Przelewy24 - PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań;

4) Tpay - Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

 • 2 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://plytki-lazienki.pl prowadzony jest przez Plytki-lazienki.pl Sp. z o.o., ul. Złotowska 62, 77-430 Krajenka, NIP: 7671720481, KRS: 0001009559, REGON: 524000193, adres elektroniczny: sklep@plytki-lazienki.pl., telefon: 67 263 21 71

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.

3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

4. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.

6. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, produkty oferowane w Sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową lub telefoniczną.

8. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

9. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

10. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

11. mediację,

12. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

13. zwrócenie się do Federacji Konsumentów,

14. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

15. Zgodnie z Art. 106b pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

16. Niniejszy regulamin sklepu obowiązuje również przy zamówieniach składanych e-mailowo

 • 3 Konto Klienta

1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu rejestracji.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.

4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.

5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z formularza zamówienia.

6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 • 4 Zamówienia

1. Informacje o produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

3. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:

- złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta,

- złożenie zamówienia bez rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia.

4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

5. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania sposobu dostawy i metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.

6. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.

7. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

8. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

10. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub powiązany z Kontem klienta wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta. W momencie poinformowania Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

11. Wraz z informacją potwierdzającą złożenie Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi załączniki w formacie PDF z fakturą proforma, formularzem odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Klauzulą informacyjną oraz pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy.

12. Oferta na miski wiszące i stelaże skierowana jest do Konsumentów

13. Nie wysyłamy samych obudów do wanien i brodzików zamówionych bez wanien lub bez brodzików, ze względu na bezpieczeństwo i możliwość uszkodzenia w transporcie.

14. W przypadku terminu podanego na produkty Radaway termin dotyczy tylko formy płatności "przelew na konto bankowe" , przy wyborze formy płatności "za pobraniem" termin dostawy może się przedłużyć o 4 dni robocze.

15. Do zrealizowanych zamówień wystawiamy tylko Faktury VAT na dane klienta. Jeżeli klient nie poda konkretnych danych w formularzu to faktura VAT zostaje wystawiona na adres z wysyłki zamówienia.

16. W przypadku zakupu produktów Sea Horse przez sklep internetowy plytki-lazienki.pl lub przez koszyk Kup Na Ceneo o wartości do 1399zł nie wysyłamy za pobraniem, powyżej tej kwoty koszt wysyłki za pobraniem na produkty Sea Horse wynosi 8zł.

17. Tolerancja wymiarów produktów wykonanych z ceramiki, konglomeratu marmurowego lub dolomitu (m.in. bidetów, umywalek, misek WC, kompaktów WC, wanien itp.) mieści się w zakresie około 1-2 cm w odniesieniu do ich wymiarów.

18. W przypadku braku instrukcji montażu - przed montażem należy zgłosić fakt brakującej instrukcji ponieważ montaż powinien odbyć się zgodnie z instrukcją która w każdym przypadku dołączana jest do produktu.

19. Wymiary kabin prysznicowych na sklepie przystosowane są standardowo do montażu kabiny na brodziku (montaż kilka mm od krawędzi brodzika zależnie od modelu kabiny), czyli wymiary podane są wymiarami maksymalnymi kabiny (do końca profili lub do końca klamer i kilka mm od krawędzi brodzika) ze względu na montaż na brodziku. Podane wymiary nie są wymiarami do tafli szkła. Dokładne wymiary i zakresy regulacji podawane są zazwyczaj na rysunkach technicznych lub w opisie produktu.

20. Informujemy, iż oferowana powłoka BESCO BeSafe jest nakładana każdorazowo na wannę/brodzik tylko i wyłącznie pod indywidualne zamówienie Klienta i nie występuje jako stały komplet w katalogu.

21. W przypadku zamawiania kabin, drzwi i parawanów prysznicowych nietypowych/na zamówienie należy określić czy podany wymiar jest wymiarem do osi szyby czy wymiarem maksymalnym do końca profilu. W przypadku niepodania powyższej informacji kabina zostanie wykonana z wymiarami zachowanymi do końca profili.

 • 5 Płatność i cena

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujący sposób:

2. gotówką lub kartą płatniczą (za pobraniem) w momencie dostarczenia towaru przez dostawcę,

3. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

4. płatność online, BLIK lub kartą płatniczą za pośrednictwem wybranego Operatora płatności.

5. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.

6. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena produktu przed dodaniem do „Koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki.

7. W przypadku anulowania Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę i płatności za pośrednictwem wybranego Operatora płatności, prowizja pobrana za płatność przez Operatora płatności nie jest zwracana.

8. W przypadku niedostępności produktu może być wymagana wpłata od klienta zaliczki lub zadatku w wysokości do 50% wartości zamówienia w celu realizacji zamówienia.

 • 6 Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2. Zamówienie zrealizowane zostanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, chyba że w karcie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

3. Koszty dostarczenia Zamówienia, które oprócz ceny za Produkty ponosi Klient, są podawanie na stronie Sklepu internetowego przy składaniu Zamówienia.

4. Z chwilą wydania Produktu na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku dostawy realizowanej przez innego niż Sprzedawca przewoźnika lub spedytora, za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi, jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca albo odebranie Produktu od przewoźnika lub spedytora, jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

5. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.

6. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta, spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

7. W przypadku Zamówień złożonych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Produkt nie jest dostępny, w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży jest uprawniony do odstąpienia od niej.

8. Do każdego Produktu dołączana jest instrukcja montażu. W przypadku braku instrukcji montażu, przed rozpoczęciem montażu, zaleca się zgłosić fakt brakującej instrukcji Sprzedawcy.

9. Towar wysyłany firmami kurierskimi: dostawa w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 16:00 bez wpływu na godzinę dostawy.

10. Termin realizacji dostawy za pośrednictwem firm kurierskich i spedycyjnych wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania towaru przez sklep.

11. Zmiana adresu dostarczenia przesyłki po jej wysłaniu wiąże się z dodatkowymi kosztami nawet w przypadku zamówienia towarów z "wysyłką gratis". Koszt zmiany adresu dostarczenia według cennika firmy kurierskiej.

12. Kurierzy mają obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu odbiorcy wyłącznie gdy jej waga nie przekracza 29 kg. W przypadku cięższych przesyłek np. palet, paczka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku, wanny i kabiny przesyłki gabarytowe wysyłane są jako przesyłki 50 kg (dostawa po terenie płaskim, utwardzonym do pierwszych drzwi lokalu/budynku). Wyjątkiem są przesyłki wysłane za pośrednictwem firmy Dachser, które nie są dostarczane do lokalu odbiorcy (m.in. Kabiny, brodziki Radaway). Przesyłki od firmy Dachser mogą być dostarczone tylko pod drzwi budynku po terenie utwardzonym.

13. Płytki ceramiczne wysyłane są osobno - nie wysyłamy płytek wraz z innym towarem np. ceramiką, armaturą itp. ze względów bezpieczeństwa.

14. Przed sprawdzeniem przesyłki od kuriera najpierw zaleca się podpisać odbiór przesyłki i jeżeli jest to przesyłka pobraniową ją opłacić. Po podpisaniu odbioru i opłaceniu w przypadku pobrania można otworzyć i sprawdzić przesyłkę.

15. W przypadku zamówienia wysyłki lub dostawy z opcją wniesienia miejsce dostawy powinno być przystosowane do wniesienia przedmiotu/przesyłki (np. odpowiednia szerokość i wysokość wnęki drzwiowej).

16. W przypadku zamówienia kabiny lub drzwi prysznicowych marki Radaway bez listwy progowej termin realizacji przedłuża się o kilka dni roboczych (dokładny termin zostanie określony po złożeniu zamówienia przez Klienta) również przy zamówieniu produktu marki Radaway z innym uchwytem, uszczelkami, wspornikami jak standardowe termin również przedłuża się o kilka dni roboczych. 

17. Sklep nie wysyła towarów poza granice Polski. Dostawy i wysyłki tylko na terenie Polski.

 • 7 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy przez każdego klienta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. powłoka antypoślizgowa lub uszlachetniona w wannach i brodzikach jako dodatkowa opcja, szkło w kabinach innego koloru niż standardowe lub z powłoką np. UltraClear, ShowerGuard, Satinato, produkty wykonane pod wymiar na indywidualne zamówienie Klienta);

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku umowy, która:

7. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,

5. polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Istnieje możliwość wypełnienia formularza odstąpienia od umowy on-line na stronie jednak nie jest to obowiązkowe.: https://plytki-lazienki.pl/_cms/view/44/formularz-odstapienia-od-umowy.html

7. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

9. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 14 dni na adres Sprzedawcy.

10. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.

11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 • 8 Reklamacje

1. Wobec klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej.

2. Wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

4. W przypadku składania reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:

- imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe;

- informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;

- informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności Produktu z umową;

- żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną .

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

 • 9 Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem https://plytki-lazienki.pl/_cms/view/38/polityka-prywatnosci.html stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 • 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

- założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym;

- umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży;

- umożliwienie korzystania z Koszyka;

- udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Produktach;

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:

- komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu;

- dostęp do sieci Internet;

- dostęp do poczty elektronicznej;

- odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.

3. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta klienta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.

5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

6. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 4 i 5 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może również od umowy, o której mowa w ust. 4 i 5, odstąpić w terminie 14 bez podawania przyczyny, na zasadach określonych w § 6.

7. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Klient niezwłocznie o jej wynikach.

 

 • 11 Postanowienia końcowe

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, jak również Przedsiębiorców na prawach konsumenta, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.

3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

4. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.

5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

6. Wszelkie elementy graficzne Sklepu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu internetowego, Licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Klient uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

8. W przypadku zakupu towaru przez Przedsiębiorcę sprzedawca ma prawo wyboru spełnienia żądania kupującego co do sposoby rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

9. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.

10. Wszelkie kwestie wymiarowe i montażowe zamówionych produktów niezgodne z zamówieniem lub instrukcją montażu należy zgłosić przed montażem. 

11. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

12. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

13. Informujemy, że nie podejmujemy działań w celu zapewnienia aby opinie i oceny odnośnie produktów pochodziły od osób, które używały danego produktu lub go nabyły.

Zapisy regulaminu dotyczące zakupów B2B czyli dla Przedsiębiorców/ na działalność gospodarczą (nie dotyczy Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta ) wg. wpisu w CEIDG:


I Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Oferta na miski wiszące i stelaże skierowana jest do osób prywatnych/Konsumentów


II Dostawa i wysyłka
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. Art. 471. w przypadku umów zawieranych na odległość klient zamawiając towar zobowiązany do odebrania przesyłki. W przypadku nieodebrania przesyłki zamówionej na działalność gospodarczą (nie dotyczy zamówienia na Przedsiębiorcę na prawach konsumenta) odbiorca zostanie obarczony kosztami wysyłki w dwie strony (do odbiorcy i zwrotnej) tyczy się to również gdy transport do odbiorcy jest gratis lub w przypadku gdy sklep pokrywa część kosztów wysyłki i wysyłka ta jest zaniżona dla klienta na korzyść klienta (Paleta lub kabiny bez palety w dwie strony 258 zł, paczka do 30 kg w dwie strony 60 zł, paczka do 50 kg w dwie strony 90 zł) oraz zostanie obarczony kosztami spakowania i zabezpieczenia przesyłki na czas transportu. Dodatkowo w przypadku nieodebrania przesyłki zamówionej na działalność gospodarczą (nie dotyczy zamówienia na Przedsiębiorcę na prawach konsumenta) na klienta zostanie nałożona kara w wysokości 100 zł.
2. Przy zakupie przez działalność gospodarczą, faktura na działalność gospodarczą w przypadku uszkodzenia towaru/przesyłki wymagane jest spisanie protokołu wraz z kurierem
przy odbiorze - na jego podstawie będą rozpatrywane reklamacje uszkodzeń mechanicznych.
3. W przypadku podania błędnych danych dostarczenia przesyłki w zamówieniu przez firmę/działalność gospodarczą zastrzegamy sobie możliwość obarczenia klienta dodatkowymi kosztami dostawy spowodowanymi podaniem błędnych danych dostarczenia.
4. Nieodebranie przesyłki przy pierwszej próbie dostawy wiąże się z dodatkowymi kosztami dostawy.
5. Zmiana adresu dostawy przesyłki już nadanej wiąże się z dodatkowym kosztem.
6. Sklep nie wysyła towarów poza granice Polski. Dostawy i wysyłki tylko na terenie Polski.
7. Klienci Przedsiębiorcy nie na prawach Konsumenta oraz Klienci Spółki są zobowiązani do spisania protokołu przy odbiorze z kierowcą dostarczającym przesyłkę lub towar w przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki/towaru.


III. Ceny i metody płatności
1. W przypadku anulowania Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę i płatności za pośrednictwem wybranego Operatora płatności, prowizja pobrana za płatność przez Operatora płatności nie jest zwracana.
2. W przypadku zrezygnowania zamówienia złożonego przez firmę (zakup na działalność gospodarczą) zadatek pobierany na poczet zamówienia nie będzie zwracany.

IV. Prawo odstąpienia od umowy Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku:
1. zamówienia na działalność gospodarczą ( faktury na firmę ) z wyjątkiem zamówienia na Klienta Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta.

V. Reklamacje dotyczące Towarów
1. W przypadku reklamowania produktów zakupionych na firmę (nie dotyczy Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) zamawiający musi dostarczyć we własnym zakresie produkty reklamowane pod adres wskazany przez serwis producenta lub pracownika firmy Plytki-lazienki.pl Sp. z o.o.
2. W przypadku niezgodności produktów z umową zakupionych na firmę, zamawiający zobowiązany jest zgłosić ten fakt przed montażem firmie Plytki-lazienki.pl Sp. z o.o., zaprzestać montażu i użytkowania (nie dotyczy zamówienia na Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta).
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wady produktu zakupionego jako przedsiębiorca/firma (nie dotyczy Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta)- nabywca zobowiązany jest zgłosić usterkę w terminie do 14 dni od stwierdzenia usterki, nie wykonanie tego punktu skutkować będzie odrzuceniem reklamacji.


POBIERZ REGULAMIN

ODDZWANIAMY!

Masz pytania? Zostaw nam swój numer kontaktowy. Oddzwonimy i pomożemy zrealizować zamówienie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zatwierdź
TELEFON:
67 263 21 71
OBSŁUGA SKLEPU:
sklep@plytki-lazienki.pl
DZIAŁ PŁYTEK:
plytki@plytki-lazienki.pl

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 19:00
W sobote w godz. 9:00 - 13:00

KLAUZULA INFORMACYJNA