Regulamin plytki-lazienki.pl
Wczytuję dane...
Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLYTKI-LAZIENKI.PL
WAŻNY OD 14.12.2018r.

 

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego plytki-lazienki.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod http://www.plytki-lazienki.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Euroaqua- manikowski Łukasz Manikowski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na stronie http://plytki-lazienki.pl//_cms/view/-7/regulamin.html. 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.plytki-lazienki.pl, prowadzony jest przez Łukasza Manikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Manikowski EuroaQua - Manikowski, ul. Złotowska 62, 77-430 Krajenka, NIP: 7671615235, REGON: 300534821, BDO: 000132389, adres elektroniczny: sklep@plytki-lazienki.pl. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 6410-81/07, prowadzony przez Wójt Gminy Zakrzewo.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer z włączoną obsługą Java, lub inna w aktualnej wersji.
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Euroaqua- manikowski Łukasz Manikowski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu plytki-lazienki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach plytki-lazienki.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

3.0. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, 
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych 
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Euroaqua-manikowski Łukasz Manikowski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Euroaqua-manikowski Łukasz Manikowski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Euroaqua-manikowski Łukasz Manikowski.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Euroaqua-manikowski Łukasz Manikowski.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Euroaqua-manikowski Łukasz Manikowski,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8. Z
akazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.plytki-lazienki.pl i dokonać wyboru:
a) zamawianych produktów oraz ich ilości;
b) sposób płatności;
c) sposób dostawy wraz z adresem dostawy;
d) danych niezbędnych do wysyłki towaru i wystawienia faktury (w przypadku braku danych do faktury, faktura wystawiana jest na dane z wysyłki).
Następnie należy podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Euroaqua-manikowski Łukasz Manikowski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na szkrzynkę e-mailową wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia nr. [numer zamówienia] w sklepie plytki-lazienki.pl”. Wiadomość ta bedzie potwierdzała otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę. E-mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta czyli zawarcia umowy.

4.8. Następnie Sprzedawca prześle do Klienta e-mail z informacją o terminie wysyłki. Po potwierdzeniu e-mailowym przez klienta terminu wysyłki Sprzedawca e-mailem poinformuje Klienta, że ofertę przyjmuje i rozpoczyna realizację. Jeżeli Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta, wówczas prześle do niego e-mail z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i anulowaniu zamówienia.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10 Wszystkie podane ceny i terminy realizacji są informacjami aktualnymi i mają charakter wiążący.

V. Dostawa i wysyłka
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem takich firm jak:
a) Firmy kurierskiej/spedycyjnej Pekaes (przesyłki gabarytowe - palety, wanny, kabiny) – czas dostawy od 1 do 2 dni roboczych;
b) Firmy kurierskiej Inpost (przesyłki o małej wadze np. baterie, akcesoria)  – czas dostawy od 1 do 2 dni roboczych;
Istnieje możliwość obioru osobistego zamówionego Towaru tylko w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 16:00, w sobotę od godziny 9:00 do godziny 12:00, po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez sklep internetowy.
Odbiór płytek ceramicznych możliwy tylko w Opocznie po uprzednim ustaleniu (nie dotyczy płytek Pilch które można odebrać w siedzibie firmy: 77-430 Krajenka, ul. Złotowska 62) 
Koszty dostawy określone są na stronie sklepu: http://plytki-lazienki.pl/_cms/view/34/dostawa-i-platnosc.html Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3 Koszt dostawy ponosi kupujący chyba że informacja na stronie wskazuję na daromową dostawę.

5.4 Towar wysyłany firmami kurierskimi: dostawa w dni robocze od godz 8:00 do godz 16:00 bez wpływu na godzinę dostawy przy przesyłkach gabarytowych ( paletowych - kabiny, wanny itp. )

5.5 Termin realizacji dostawy za pośrednictwem firm kurierskich wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania towaru przez sklep.

5.6 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.plytki-lazienki.pl/ oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk.

5.7 W przypadku otrzymania wpłaty do godziny 11:00 towar dostępny na magazynie sklepu wysyłany jest tego samego dnia. Jeżeli wpłata wpłynie po godzinie 10:00 to towar dostępny na magazynie sklepu wysyłany jest następnego dnia roboczego.

5.8 Zmiana adresu dostarczenia przesyłki po jej wysłaniu wiąże się z dodatkowymi kosztami nawet w przypadku zamówienia towarów z "wysyłką gratis". Koszt zmiany adresu dostarczenia według cennika firmy kurierskiej.

5.9 Kurierzy mają obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu odbiorcy wyłącznie gdy jej waga nie przekracza 29 kg. W przypadku cięższych przesyłek np. palet, paczka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku, wanny i kabiny przesyłki gabarytowe wysyłane są jako przesyłki 50 kg

5.10 Płytki ceramiczne wysyłane są osobno - nie wysyłamy płytek wraz z innym towarem np. ceramiką, armaturą itp. ze względów bezpieczeństwa

5.11 Przed sprawdzeniem przesyłki od kuriera najpierw należy podpisać odbiór przesyłki i jeżeli jest to przesyłka pobraniową ją opłacić. Po podpisaniu odbioru i opłaceniu w przypadku pobrania można otworzyć i sprawdzić przesyłkę.

5.12 W przypadku terminu podanego na produkty Radaway termin dotyczy tylko formy płatności "przelew na konto bankowe" , przy wyborze formy płatności "za pobraniem" termin dostawy może się przedłużyć o 4 dni robocze.

5.13 Firmy kurierskie którymi są dostarczane zamówione towary często dają możliwość klientowi sprawdzenia przesyłki przy odbiorze ale nie są do tego zobligowani dlatego w przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń mechanicznych zalecamy przy odbiorze sporządzić z kurierem protokół niezgodności wraz z wpisaną datą odbioru. W przypadku sporządzenia protokołu prosimy o niezwłoczny kontakt z biurem obsługi klienta na numer 67 263 21 71 oraz przesłanie protokołu listem na adres firmy euroaqua- manikowski, 77-430 Krajenka, ul. Złotowska 62. Protokół może być pomocny przy rozpatrywaniu reklamacji. Przy późniejszym zauważeniu braków ilościowych lub uszkodzeń mechanicznych towaru istnieje możliwość spisania protokołu z firmą kurierską do 7 dni od dnia doręczenia przesyłki. 
W przypadku uszkodzenia towaru i sporządzenia protokołu z kurierem należy niezwłocznie przesłać protokół w formie meilowej lub pocztą lecz nie później niż do 7 dni od dnia spisania protokołu.
Na protokole spisanym podczas odbioru przesyłki powinna znajdować się data sporządzenia protokołu oraz data dostarczenia przesyłki.

5.14 Obsługa sklepu plytki-lazienki.pl na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta podany w zamówieniu, przesyła fakturę VAT na Towary, w formacie pliku PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać oprogramowanie obsługujące format PDF. Rekomendowane jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com lub https://get.adobe.com/pl/reader/ 

5.15 Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Art. 535. § 1. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. 

5.16 W przypadku zamówienia wysyłki z opcją wniesienia miejsce dostawy musi być przystosowane do wniesienia przedmiotu/przesyłki (np. odpowiednia szerokość i wysokość wnęki drzwiowej).

5.17 Na kliencie spoczywa obowiązek podania prawidłowych danych do wysyłki - adresu dostarczenia

5.18 Nie wysyłamy samych obudów do wanien i brodzików zamówionych bez wanien lub brodzików, ze względu na bezpieczeństwo i możliwość uszkodzenia w transporcie.

5.19  W przypadku zamówienia kabiny lub drzwi prysznicowych marki Radaway bez listwy progowej termin realizacji przedłuża się do 5 dni roboczych lub przy zamówieniu z innym uchwytem jak standardowy termin również przedłuża się do 5 dni roboczych. 

5.20 Towary wysłane za pośrednictwem firm kurierskich i spedycyjnych wysyłane są bez opcji wniesienia. Przesyłki dostarczane są po terenie płaskim, utwardzonym do pierwszych drzwi lokalu/budynku.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar Faktury VAT lub przesłanie jej listem.


VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 05 1020 3844 0000 1302 .... 5148,
b) „za pobraniem” czyli gotówką kurierowy przy odbiorze towaru,
c) szybką płatnością internetową w systemach PayU, PayPal.pl, Przelewy24.pl, Tpay.com
d) zapłata kartą płatniczą takich operatorów jak Visa, MasteCard, Discover, American Express za pośrednictwem systemu PayPal.pl, PayU, Tpay.com lub Przelewy24.pl. Karta kredytowa zostaje obciążona po złożeniu zamówienia na sklepie internetowym,
e) w systemie ratalnym za pośrednictwem banku eRaty Santander Consumer Bank.

6.3 Odbierając osobiście zamówiony towar w sklepie pod adresem 77-430 Krajenka, ul. Złotowska 62 możecie Państwo zapłacić gotówką.

6.4 W przypadku niedostępności produktu może być wymagana wpłata od klienta zaliczki lub zadatku w wysokości do 50% wartości zamówienia w celu realizacji zamówienia. 

6.5 Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

6.6 W przypadku płatności za pobraniem zgodnie z regulaminem firm kurierskich należy odebrać towar od kuriera, uiścić opłatę pobraniową, pokwitować odbiór i po tym można sprawdzić towar i w przypadku niezgodności spisać protokół reklamacyjny.

6.7 Do zrealizowanych zamówień wystawiamy tylko Faktury VAT na dane klienta. Jeżeli klient nie poda konkretnych danych w formularzu to faktura VAT zostaje wystawiona na adres z wysyłki zamówienia.

6.8 W przypadku zakupu produktów Sea Horse przez sklep internetowy plytki-lazienki.pl lub przez koszyk Kup Na Ceneo o wartości do 1399zł nie wysyłamy za pobraniem, powyżej tej kwoty koszt wysyłki za pobraniem na produkty Sea Horse wynosi 8zł.

6.9  Przelewy24.pl - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VII. Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie danej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie danej rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, mogą Państwo poinformować nas na adres Euroaqua- manikowski Łukasz Manikowski, Złotowska 62, 77-430 Krajenka, numer telefonu 672632171, adres e-mail sklep@plytki-lazienki.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na Sklepie, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej http://plytki-lazienki.pl/_cms/view/44/formularz-odstapienia-od-umowy.html. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Sklep nie przyjmuję zwrotów wysyłanych za pobraniem oraz wysłanych do Paczkomatów ze względu na brak możliwości spisania protokołu przy odbiorze. 

Brak możliwości zwrotu towaru pod indywidualne zamówienie np kabina wykonania pod indywidualne wymiary.

Stan zwracanego towaru
Zgodnie z ustawą konsumenta: „towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”.

Firma euroaqua- manikowski Łukasz Manikowski informuje, że na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz par. 9 ust.10 Regulaminu Sklepu Sprzedawca uprawniony jest do obciążenia Kupującego z tytułu zmniejszenia wartości towaru będącego wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Innymi słowy w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru Kupujący powinien obchodzić się z towarem i sprawdzać go tylko w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

W przypadku zwrotu uszkodzonego towaru nastąpi pomniejszenie wartości towaru przy zwrocie pieniędzy. 


Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Wyjątkiem są przesyłki pobraniowe, gdzie pieniądze będą zwracane tylko na konto wskazane przez klienta. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Euroaqua- manikowski, Złotowska 62, 77-430 Krajenka niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest dla towarów o wadze do 30 kg maksymalnie do 200,00 zł, a dla towarów o wadze ponad 30 kg maksymalnie do 800,00 zł. 
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. powłoka antypoślizgowa lub uszlachetniona w wannach i brodzikach jako dodatkowa opcja, szkło w kabinach innego koloru niż standardowe lub z powłoką np. UltraClear, ShowerGuard, Satinato);

3. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

VIII. Towary
8.1 Szczelność kabin, drzwi i parawanów prysznicowych zależy od ich designu, konstrukcji i sposobu montażu. Kabiny, drzwi i parawany z oferty sklepu szczelne są zgodnie z normami, które dokładnie określają problemy i metody badań. Warunkiem zachowania odpowiedniej szczelności kabin, drzwi i parawanów prysznicowych jest ich prawidłowy, zgodny z instrukcją, montaż.

8.2 Tolerancja wymiarów produktów wykonanych z ceramiki, konglomeratu marmurowego lub dolomitu (m.in. bidetów, umywalek, misek WC, kompaktów WC, wanien itp.) mieści się w zakresie około 1-2 cm w odniesieniu do ich wymiarów.

8.3 W przypadku chwilowej niedostępności towaru z przyczyn niezależnych od sklepu www.plytki-lazienki.pl - sklep zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub poczty elektronicznej.

8.4 W przypadku braku instrukcji montażu - przed montażem należy zgłosić fakt brakującej instrukcji ponieważ montaż powinien odbyć się zgodnie z instrukcją która w każdym przypadku dołączana jest do produktu.

8.5 Płytki bazowe ścienne i podłogowe sprzedawane są tylko na pełne opakowania.

8.6 Wymiary kabin prysznicowych na sklepie przystosowane są standardowo do montażu kabiny na brodziku, czyli wymiary podane są wymiarami maksymalnymi kabiny (do końca profili lub do końca klamer), a nie tafli szkła. Dokładne wymiary i zakresy regulacji podawane są zawsze na rysunkach technicznych lub w opisie produktu.

8.7 W przypadku zamówienia kabiny marki Radaway model EOS KDD-B i KDJ-B z uchwytami niestandardowymi kwadratowmymi od modelu Almatea zakup dokonywany jest na odpowiedzialność klienta ze względu możliwość uszkodzenia szyby podczas użytkowania. 

8.8 Przed montażem płytek oraz dekorów należy dokonać oględzin zakupionego towaru, sprawdzić kompletność opakowań, ich jakość oraz odcień

8.9 Ze względu na specyfikę produkcji oraz produkcję w różnych fabrykach dekoracje mogą różnić się odcieniem od płytek bazowych nawet w tym samym kolorze. 

8.10 Wszelkie kwestie wymiarowe i montażowe niezgodne z zamówieniem lub instrukcją montażu  należy zgłosić przed montażem. 

8.11 lnformujemy, iż oferowana powłoka BESCO BeSafe jest nakładana każdorazowo na wannę/brodzik tylko i wyłącznie pod indywidualne zamówienie Klienta i nie występuje jako stały komplet w katalogu.

8.12 W przypadku zamawiania kabin nietypowych należy określić czy podany wymiar jest wymiarem do osi szyby czy wymiarem maksymalnym do końca profilu. W przypadku niepodania powyższej informacji kabina zostanie wykonana z wymiarami zachowanymi do końca profili.


8.12 Kody rabatowe:
- Rabat 5% tylko na produkty SanSwiss przy wartości powyżej 2000 zł - kod: SanSwiss
- Rabat 5% tylko na produkty Vayer przy wartości powyżej 2000.01 zł - kod: Vayer
- Rabat 5% tylko na wannę Besco Keya - kod: Keya
- Rabat 5% tylko na wannę Besco Goya - kod: Goya
- Rabat 5% tylko na wannę Besco Viya - kod: Viya
- Rabat 5% tylko na wannę Besco Inspiro przy wartości powyżej 600 zł- kod: Inspiro
- Rabat 2% tylko na produkty Omnires przy wartości powyżej 4000 zł - kod: 2omnires2
- Rabat 5% tylko na produkty Oristo przy wartości powyżej 1700 zł - kod: Oristo
- Rabat 5% tylko na produkty New Trendy przy wartości powyżej 2000,01 zł - kod: NewTrendy
- Rabat 5% tylko na produkty Massi przy wartości powyżej 2000,01 zł - kod: Massi
- Rabat 5% tylko na produkty Kohlman przy wartości powyżej 1600 zł - kod: Kohlman

IX. Reklamacje dotyczące Towarów
9.1. Euroaqua- manikowski Łukasz Manikowski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@plytki-lazienki.pl. Euroaqua- manikowski Łukasz Manikowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Termin 14-dniowy rozpatrzenia reklamacji liczony jest od dnia potwierdzenia otrzymania reklamacji przez sklep. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16.

9.3. Euroaqua- manikowski Łukasz Manikowski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

9.4 Okres i warunki Gwarancji opisane są w zakładce „gwarancja” na każdej stronie produktu.

9.5 Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

9.6 W przypadku zakupu towaru przez przedsiębiorcę sprzedawca ma prawo wyboru spełnienia żądania kupującego co do sposoby rozpatrzenia  zgłoszonej reklamacji

9.7 Gwarancje i reklamacje (również na wady fabryczne) ważne są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje towary zakupione i znajdujące się w momencie zgłoszenia na terenie Polski.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
10.1. Euroaqua- manikowski Łukasz Manikowski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Euroaqua- manikowski Łukasz Manikowski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Euroaqua- manikowski Łukasz Manikowski, Złotowska 62, 77-430 Krajenka, mailowo pod adres sklep@plytki-lazienki.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Euroaqua- manikowski Łukasz Manikowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Postanowienia końcowe
11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Euroaqua- manikowski Łukasz Manikowski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Euroaqua- manikowski Łukasz Manikowski a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Euroaqua- manikowski Łukasz Manikowski.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4 Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego plytki-lazienki.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

11.5 Zdjęcia umieszczone przy produktach mogą być zdjęciami aranżacyjnymi, ich zawartość może różnić się od sprzedawanego elementu wyposażeniem, stroną, kolorem itd. Przed zakupem radzimy zobaczyć towar na żywo.

11.6 Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem 19070914 - informacja ważna do 25.05.2018 r.

11.7 Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 informujemy, iż konsument ma możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution). Platforma ODR dostępna jest na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.8 Przy zamówieniach składanych e-mailowo obowiązuje niniejszy regulamin sklepu.

Wszelkie znaki towarowe znajdujące się sklepie plytki-lzienki.pl użyte zostały jedynie w celach informacyjnych. Sprzedający oświadcza, że nie ma żadnych szczególnych związków gospodarczych z właścicielami praw do
tych znaków towarowych. Zaznacza również, że nie jest ich oficjalnym oficjalnym dystrybutorem.

Niniejszy regulamin można pobrać ze strony KLIKNIJ.

Regulamin obowiązujący do 14.12.2018r. można pobrać z linku: REGULAMIN DO 14.12.2018r.

Zapisy regulaminu dotyczące zakupów B2B czyli na firmę / działalność gospodarczą ( faktura na działalność gospodarczą ) wg. wpisu w CEIDG:

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
- Oferta na miski wiszące i stelaże nie jest skierowana do firm tylko do osób prywatnych

- Zamówienia na działalność gospodarczą ( faktura na firmę ) są wiążące ze strony zamawiającego od chwili potwierdzenia zamówienia ( firma euroaQua-Manikowski w szczególnych przypadkach może odmówić sprzedaży na działalność gospodarczą ).

V. Dostawa i wysyłka
- Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. Art. 471. w przypadku umów zawieranych na odległość klient zamawiając towar zobowiązany do odebrania przesyłki.
W przypadku nieodebrania przesyłki zamówionej na działalność gospodarczą (fakturą na firmę) odbiorca zostanie obarczony kosztami wysyłki w dwie strony (do odbiorcy i zwrotnej) tyczy się to również gdy transport do odbiorcy jest gratis lub w przypadku gdy sklep pokrywa część kosztów wysyłki i wysyłka ta jest zaniżona dla klienta na korzyść klienta (Paleta lub kabiny bez palety w dwie strony 258 zł, paczka do 30 kg w dwie strony 60 zł, paczka do 50 kg w dwie strony 90 zł) oraz zostanie obarczony kosztami spakowania i zabezpieczenia przesyłki na czas transportu.
Dodatkowo w przypadku nieodebrania przesyłki zamówionej na działalność gospodarczą (fakturą na firmę) na klienta zostanie nałożona kara w wysokości 100 zł.

- Przy zakupie przez działalność gospodarczą, faktura na działalność gospodarczą w przypadku uszkodzenia towaru/przesyłki wymagane jest spisanie protokołu wraz z kurierem przy odbiorze - na jego podstawie będą rozpatrywane reklamacje uszkodzeń mechanicznych.

- W przypadku podania błędnych danych dostarczenia przesyłki w zamówieniu przez firmę/działalność gospodarczą zastrzegamy sobie możliwość obarczenia klienta dodatkowymi kosztami dostawy spowodowanymi podaniem błędnych danych dostarczenia.

- Nieodebranie przesyłki przy pierwszej próbie dostawy wiąże się z dodatkowymi kosztami dostawy.

- Zmiana adresu dostawy przesyłki już nadanej wiąże się z dodatkowym kosztem.

VI. Ceny i metody płatności
- W przypadku anulowania zamówienia złożonego na działalność gospodarczą ( faktura na firmę ) i płatności kanałami Payu, Paypal, Tpay.com i Przelewy24.pl prowizja pobrana za płatność nie jest zwracana.

- W przypadku zrezygnowania zamówienia złożonego przez firmę (zakup na działalność gospodarczą) zaliczka pobierana na poczet zamówienia nie będzie zwracana.

VII. Prawo odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku:
- zamówienia na działalność gospodarczą ( faktury na firmę ).

IX. Reklamacje dotyczące Towarów
- W przypadku reklamowania produktów zakupionych na firmę zamawiający musi dostarczyć we własnym zakresie produkty reklamowane pod adres wskazany przez serwis producenta lub pracownika firmy Euroaqua- manikowski Łukasz Manikowski.

- W przypadku niezgodności produktów z umową zakupionych na firmę, zamawiający zobowiązany jest zgłosić ten fakt przed montażem firmie Euroaqua- manikowski Łukasz Manikowski, zaprzestać montażu i użytkowania.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wady produktu zakupionego jako przedsiębiorca/firma - nabywca zobowiązany jest zgłosić usterkę w terminie do 14 dni od stwierdzenia usterki, nie wykonanie tego punktu skutkować będzie odrzuceniem reklamacji.

ODDZWANIAMY!

Masz pytania? Zostaw nam swój numer kontaktowy. Oddzwonimy i pomożemy zrealizować zamówienie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zatwierdź
TELEFON:
67 263 21 71
OBSŁUGA SKLEPU:
sklep@plytki-lazienki.pl
DZIAŁ PŁYTEK:
plytki@plytki-lazienki.pl

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
W sobote w godz. 9:00 - 13:00

KLAUZULA INFORMACYJNA